Nederlands | English

Gebruiksvoorwaarden van Nazka Mapps

1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Nazka Mapps bv, met maatschappelijke zetel te Ravesteinstraat 48A, 3191 Hever (BTW BE 0500.452.197)  (hierna genoemd: Nazka), tenzij een website hier op bepaalde punten uitdrukkelijk van afwijkt. Onder de ‘websites van Nazka Mapps’ vallen zo o.a. www.nazka.be, www.nostalgeo.com, www.aircheckr.be en www.aircheckr.com (inclusief aanverwante blogs, nieuwsbrieven en kaartapplicaties). Elk bezoek aan de websites van nazka is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden inclusief de bijzondere bepalingen eigen aan de gekozen website. Door uw bezoek aan de website(s) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. nazka kan deze gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen, en de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij zich op onze websites bevinden.

2. Cookiebeleid

Voor het gebruik van onze Nazka sites vragen wij uw akkoord met ons beleid inzake cookies. In ons cookiebeleid kan u verdere informatie terugvinden met betrekking tot deze cookies.

3. Privacybeleid

Bij het bezoeken van Nazka websites vertrouwt u ons met bepaalde persoonsgegevens (incl. locatie gegevens). Dit vertrouwen is belangrijk voor ons. Bekijk hier ons privacybeleid zodat u op de hoogte bent van hoe uw gegevens door ons beschermd worden.

4. Aansprakelijkheid

Nazka streeft ernaar dat de informatie op haar websites up-to-date en betrouwbaar is. De inhoud wordt aangeleverd “as is” voor uw persoonlijk gebruik. De raadpleging en het gebruik van de websites gebeurt op risico van de bezoeker. Nazka geeft geen waarborg over de juistheid, de volledigheid en de accuraatheid van de informatie/content op haar websites, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Nazka is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die u zou lijden in het kader van het bezoek aan onze websites. Nazka is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, virussen, onderbrekingen of fouten in het netwerk. nazka behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw, inhoud, structuur, omvang, benaming, rubrieken, technische kenmerken en toegankelijkheid van deze website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid of een vertraagde werking hierdoor kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

5. Opladen/delen van informatie

U geeft aan Nazka toestemming om de informatie die u online zet op onze website te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen, aan te passen, en te verkopen, en dit op alle media van Nazka, waaronder tevens interactieve kaarten en API’s van Nazka. Met “informatie” wordt bedoeld alle teksten, reacties, foto’s, postkaarten, (onderdelen van) kaartmateriaal en filmpjes.

U verklaart dat de informatie (incl. foto’s en/of postkaarten) die U via de Nazka website/applicatie uploadt vrij zijn van rechten (waaronder ondermeer het auteursrecht en het recht op afbeelding) of dat U over alle nodige rechten beschikt om deze informatie te gebruiken in de Nazka applicatie. U vrijwaart Nazka dan ook voor elke vordering die een derde tegen Nazka zou instellen op grond van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht dat zou geclaimd worden door deze derde m.b.t. het gebruik van de informatie en dit zowel in hoofdsom, intresten, schadevergoedingen en bijkomende kosten en veroordelingen.

Nazka behoudt zich het recht voor om de content die U op de Nazka website/applicatie plaatst, te weigeren of te verwijderen indien Nazka van mening is dat deze een inbreuk uitmaakt op een intellectueel eigendomsrecht of op enig ander recht dat zou kunnen geclaimd worden door een derde, of wanneer zij door een derde op de hoogte werd gebracht van een inbreuk. Indien u meent dat bepaalde informatie op onze website een inbreuk vormt op de wet kan u dit melden aan info@nazka.be. Wij onderzoeken elke kritiek of klacht die u uit, en nemen zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).

6. De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze websites lokaal te gebruiken voor het visualiseren van de content. Commercieel gebruik door bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) overnemen van content is verboden, zonder schriftelijke toestemming van Nazka. U mag de normale werking van onze website niet hinderen, en verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

Bij niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels behouden we ons het recht voor om u de toegang tot onze website te weigeren.

7. Intellectuele eigendomsrechten

De op onze websites verstrekte informatie en geleverde diensten, en elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Nazka of waarop zij een licentie heeft. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Nazka. Het opslaan van informatie van onze websites in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

8. Registreren voor een Nazka website

Door u te registreren gaat u uitdrukkelijk akkoord om:

Het paswoord dat u kiest en waarmee u zich registreert is persoonlijk, en u geeft dit niet door aan derden.

Nazka behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en / of de gevraagde dienst te schorsen of te weigeren.

laatste update: Juni 2024