Nederlands | English

Privacy beleid van nazka mapps

Wanneer u ervoor kiest om een van onze nazka mapps websites te bezoeken, vertrouwt u ons enkele persoonlijke gegevens toe. Dit vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom hopen we dat u voldoende tijd zal nemen om dit privacy beleid volledig te lezen, zodat u op de hoogte bent van hoe uw gegevens door ons worden beschermd.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zijn wij gebonden aan bepaalde wettelijke vereisten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Op Belgisch niveau zijn we momenteel gebonden aan de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (algemeen bekend als de 'Privacywet'). De Privacywet wordt daadwerkelijk vervangen door de algemene gegevensbeschermingsverordening (of de GDPR) op 25 mei 2018. nazka mapps is van mening dat de bescherming van uw privacy van groot belang is en verbindt zich ertoe om het niveau van bescherming die door deze verordening wordt verleend al te volbrengen.

In ons privacy beleid, hieronder weergegeven, worden de voorwaarden uiteengezet over hoe nazka mapps persoonsgegevens verzamelt en verwerkt met betrekking tot het gebruik van de websites van nazka mapps. Voor aanvullende informatie over cookies kunt u altijd onze algemene voorwaarden vinden in ons cookie beleid. Behalve wanneer wij uitdrukkelijk afwijken van de bepalingen van dit privacy beleid, geldt het volgende privacy beleid ook onverminderd bij het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van cookies.

1. Definities

Gebruiksvoorwaarden: Dit privacy beleid is een integraal onderdeel van onze gebruiksvoorwaarden, die hier te vinden zijn.

Processor: nazka mapps is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die via de nazka mapps-sites worden verzameld overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt altijd nazka mapps, als verwerker van uw persoonsgegevens, contacteren via de volgende contactgegevens:

nazka mapps bvba BE0500.452.197 Ravensteinstraat 48A 3191 HEVER, België Tel: 0477 26 04 34 E-mail: info@nazka.be

2. Data verzameling

2.1. Noodzakelijke data verzameling

Overeenkomstig artikel 6, b van de Algemene gegevensbeschermingsregeling is nazka mapps bevoegd om gegevens te verzamelen en te verwerken die nodig zijn voor het functioneren van onze websites. Dit betreft technische informatie over uw apparaat, zoals:

Uw toestemming zal ook niet vereist zijn voor enige wettelijke verwerking van persoonsgegevens (zie artikel 6, onder c), van dezelfde verordening).

2.2. Bijkomende data verzameling

Om een persoonlijk gebruikersaccount aan te maken en / of persoonlijke diensten aan te bieden, wordt u gevraagd bijkomende persoonlijke gegevens te verstrekken.

Deze aanvullende informatie bevat het volgende:

nazka mapps verzamelt nooit, zonder uitdrukkelijke toestemming, gevoelige gebruikersgegevens over religie, politieke affiliatie, gezondheid, seksuele voorkeur of soortgelijke informatie.

3. Data gebruik

nazka mapps gebruikt uw informatie voor de volgende doeleinden:

nazka mapps verbindt zich ertoe om alleen de verzamelde gegevens te gebruiken voor de opgegeven doeleinden. Als nazka mapps uw gegevens voor andere doeleinden wilt verwerken, wordt uw expliciete toestemming gevraagd. U behoudt de mogelijkheid om uw toestemming terug te trekken over dit nieuwe gebruik. De verwerking van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit beleid, vindt plaats op een geautomatiseerde manier.

4. Bewaring

De persoonsgegevens die door nazka mapps worden verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Zo worden de gegevens die verzameld worden in het kader van het maken van een persoonlijk account verwijderd bij het opzeggen van dit account. Persoonsgegevens die we verzamelen voor statistische doeleinden (inclusief geaggregeerde locatiegegevens) worden niet meer dan drie jaar bewaard. Individuele locatiegegevens, verzameld om onze interactieve mappen of andere applicaties te beheren / op te zetten, worden enkel zo lang als nodig bijgehouden voor de tijdelijke weergave van deze kaarten.

5. Het delen van gegevens

Eventuele individuele persoonsgegevens die u aan nazka mapps toevertrouwt worden vertrouwelijk gehouden. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een interne database van nazka mapps en zullen niet worden geopenbaard aan derden of entiteiten buiten de Europese Economische Ruimte.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens aan de autoriteiten worden doorgegeven wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om aan de wet te voldoen. Wij behouden ons ook het recht voor om bij een eventuele verandering van eigenaar (vb overname) bij nazka mapps of het relevante gedeelte daarvan, om uw persoonsgegevens over te dragen aan de wettelijk opvolger.

6. Details

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat, compleet en gebruikt worden op een correcte manier, nodig voor het beoogde gebruik ervan.

Al uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt door nazka mapps, de doelstellingen van de verwerking van deze gegevens, de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken en de periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, kunnen na een verzoek via het bovenstaande adres gratis worden geraadpleegd. Binnen de vijftien werkdagen na het verzoek krijgt u de mogelijkheid om de gevraagde informatie te raadplegen.

In geval van onvolledige of onjuiste informatie hebt u het recht om nazka mapps te verzoeken gratis de correctie of verwijdering van persoonsgegevens te vragen. U kunt dat doen door contact op te nemen met ons op het onderstaande adres, vergezeld van uw identiteitsbewijs. nazka mapps zal dan alle nodige stappen treffen om deze persoonlijke gegevens zo snel mogelijk te verwijderen of aan te passen. Sommige gegevens kunnen echter toch nog bewaard worden via gearchiveerde back-upkopieën van onze bestanden of omdat dit wettelijk verplicht is.

7. Gebruiksrechten

U hebt het recht geen persoonsgegevens te verstrekken aan nazka mapps, bijvoorbeeld door cookies niet te accepteren via uw browser instellingen. Door ervoor te kiezen om persoonlijke gegevens niet te verstrekken aan nazka mapps, kan uw (surf) ervaring op de nazka mapps-sites negatief worden beïnvloed.

Bovendien heeft u het recht:

8. Data veiligheid

De beveiliging van uw gegevens is van groot belang voor ons. nazka mapps heeft goede technische en fysieke beveiligingsprocedures geïmplementeerd om te voorkomen dat de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt kunnen worden geraadpleegd, gebruikt of openbaar gemaakt zonder de juiste toestemming. Daartoe krijgen enkel geautoriseerde medewerkers toegang tot uw persoonlijke gegevens en dit enkel en alleen voor toegestane doeleinden. Voor het opslaan van uw gegevens gebruiken we alleen servers in de Europese Unie die voldoende garanties bieden wat betreft beveiliging.

Het internet is echter een wereldwijd communicatiemedium dat blootgesteld wordt aan bedreigingen, virussen en overtredingen door anderen. Daarom kunnen wij niet garanderen dat we uw persoonlijke gegevens te allen tijde en onder alle omstandigheden kunnen beschermen.

9. Externe links

Wij wijzen u erop dat wanneer u doorgestuurd wordt naar andere websites die niet door nazka mapps worden beheerd, deze websites niet onderworpen zijn aan dit privacy beleid. We raden u aan het privacy beleid van de relevante websites te raadplegen om zo hun procedures voor het verzamelen, gebruiken en onthullen van uw persoonsgegevens beter te begrijpen.

10. Aanpassingen

nazka mapps kan zijn privacy beleid aanpassen als antwoord op gewijzigde omstandigheden. Wanneer we veranderingen aanbrengen aan de tekst van het privacy beleid, wordt u via onze website, via e-mail of via andere media op de hoogte gebracht. U wordt ook op de hoogte gesteld over het tijdstip dat deze wijzigingen van kracht worden.

U kunt altijd de meest actuele versie van dit privacy beleid op deze pagina bekijken.

laatste update: Oktober 2017